Badania ankietowe, pomiary i aktualizacja modelu ruchu 2018/2019

Aktualizacja modelu ruchu Poznania i powiatu poznańskiego wykonanego w 2013 roku, wykonana na podstwawie badań ankietowych i pomiarów w okresie 2018/2019.

Zamieszczone dane są podstawą do przygotowywanego aktualnego Planu transportowego (PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA).

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)