Projekt LAirA Educational Model

wtorek, 24 wrzesień 2019,

LAirA - (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to projekt w ramach programu Interreg Europa Środkowa realizowany od maja 2017. Miasto Poznań uczestniczy w nim jako partner który jest odpowiedzialny m.in za dokładną analizę ruchu dla podróży wykonywanych z/do celu podróży – Lotnisko Ławica – Centrum Miasta, z analizą potrzeb i studium wykonalności najkorzystniejszych rozwiązań transportowych w tym zakresie.

LAirA realizuje zadania zapewniające dostępność transportu multimodalnego w obszarze lotnisk na terenie Europy Środkowej, w szczególności zintegrowaną i inteligentną polityką transportową z naciskiem na niskoemisyjne środki transportowe. Projekt ma za zadanie w myśl ochrony środowiska zapewnienie zmniejszenia poziomu degradacji zasobów naturalnych, a co za tym idzie ograniczenie zużycia energii. Celem nadrzędnym projektu jest określenie preferencji komunikacyjnych pracowników lotnisk jak i pasażerów, a także opracowanie niskoemisyjnej polityki transportowej w obrębie miasta. LAirA zakłada realizację zadań według siedmiu zagadnień takich jak: mobilność elektryczna, połączenia lotniczo – kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzielona, inteligentne systemy transportowe, planowanie podróży i publiczny transport drogowy. 

Najnowszy rezultat projektu do Model Edukacyjny stworzony przez Partnera Projektu Lotnisko w Dubrovniku.


laira

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)