Podsumowanie konsultacji społecznych dot. Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej

poniedziałek, 02 wrzesień 2013,

Celem konsultacji społecznych było zebranie opini mieszkańców ws. opracowania planu transportowego dla Aglomeracji Poznańskiej.

Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie na tematy związane z preferencjami transportowymi, wskazać główne potrzeby i problemy w zakresie transportu publicznego oraz wskazać zmiany,w tym inwestycje transportowe, które ich zdaniem usprawnią poruszanie się po terenie naszego miasta.

Zgłoszone przez mieszkańców pomysły, dotyczące rozwiązań w komunikacji publicznej, pozwolą lepiej przygotować projekt Planu transportowego, który zostanie jeszcze poddany publicznej ocenie przed ostatecznym przyjeciem przez Radę Miasta Poznania i Radę Powiatu Poznańskiego.

 

Spotkanie ekspertów z mieszkańcami oraz ankieta z pytaniami o charakterze otwartym to metody, którymi przeprowadzono I etap konsultacji.

Odbyło się 5 spotkań w różnych częściach Poznania w których wzięło w sumie udział ok. 50 osób. Mieli oni możliwość wyrażania swoich opinii na spotkaniu a także za pośrednictwem dystrybuowanej ankiety. Ankieta była udostępniona na stronie www.plantap.pl dzięki czemu każdy mieszkaniec Aglomeracji Poznańskiej mógł przesłać wypełniony dokument z własnymi uwagami na adres konsultacje@um.poznan.pl do końca lipca 2013 r.

 

Do Biura Prezydenta we wskazanym terminie wpłynęło w sumie 57 ankiet. Mieszkańcy odpowiadali na nastepujące pytania:

 

 

  1. Jakie problemy są dla Państwa najważniejsze w zakresie korzystania z transportu indywidualnego (ruch pieszy, rower, samochód) i publicznego (tramwaje, autobusy, kolej)? Jakie zmiany w systemie transportowym lub jakie inwestycje Państwa zdaniem rozwiązywałyby te problemy?
  2. Jak oceniacie Państwo zmiany jakich dokonano w publicznym transporcie zbiorowym w ostatnich latach w związku z inwestycjami i remontami? Jakie zmiany były najbardziej uciążliwe? Do których przystanków dostęp się pogorszył? Jak oceniają państwo inicjatywę wydłużenia czasu obowiązywania bilety czy wydzielenie pasów autobusowych
  3. Jak oceniacie Państwo obecną dostępność sieci publicznego transportu zbiorowego? W które miejsca jest Państwu trudno dojechać autobusem lub tramwajem? Czy liczba i częstotliwość kursowania linii komunikacji zbiorowej w pobliżu miejsca Państwa zamieszkania jest satysfakcjonująca?
  4. Co sądzicie Państwo o jakości publicznego transportu zbiorowego? (punktualność i awaryjność, czystość w pojazdach i na przystankach, klimatyzacja w pojazdach, informacja o rozkładzie jazdy, zatłoczenie).

Osoby biorące udział w konsultacjach, wniosły szereg cennych uwag. Wykazały się zrozumieniem potrzeby zrównoważonego rozwoju transportu. Wniesione uwagi miały zarówno zakres ogólny jak i szczegółowy. Chociaż nie wszystkie uwagi mogą być uwzględnione w ramach Planu Transportowego, jednak za wszystkie wypada podziękować i w przyszłości wykorzystać w ramach innych opracowań.

 

Wkrótce na stronie pojawi się kompletny raport z konsultacji.

 

 


Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)