Terminy wykonania badań i pomiarów w ramach projektu

poniedziałek, 22 kwietnia 2013,

Terminy wykonania badań i pomiarów w ramach zadania: „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej” zakłada się prowadzić w okresach pozwalających na uzyskanie miarodajnych i odzwierciedlających rzeczywiste zachowania transportowe wyników.

Według założeń przygotowanych dla realizacji projektu przyjęto, że Wykonawca może prowadzić badania i pomiary w terminach od 31 marca do 14 czerwca 2013 r. na obszarze Miasta Poznań (z uwagi na terminy zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim, na głównych uczelniach wyższych w Poznaniu, tj. Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym, Akademii Wychowania Fizycznego, określone na dzień 14 czerwca 2013 r.,), a do 22 czerwca 2013 r. na obszarze powiatu poznańskiego. Zamawiający wyklucza możliwość prowadzenia badań i pomiarów w z uwagi na tzw. długie weekendy tzn.:

- 29 kwietnia 2013 r. do 5 maja 2013 r.

- 29 maja 2013 r. do 2 czerwca 2013 r.

Wykonawca w ramach ewentualnych pomiarów uzupełniających w okresie jesiennym (od 2 października do 2 grudnia 2013 roku) powinien przewidzieć możliwość wykonania zarówno pomiarów (obserwacji) jak również ankiet (wywiadów). Zakresem badań i pomiarów uzupełniających objąć należy obszary uwzględniające inwestycje transportowe zakończone po przeprowadzeniu badań podstawowych oraz obszary, dla których osiągnięcie reprezentatywności próby w ramach badań podstawowych nie było możliwe.

Szczegółowy harmonogram badań i pomiarów będzie opracowany po podpisaniu umowy z Wykonawcą planu transportowego i zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu w zakładce Harmonogram..

 


Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)