Arkusze

ARKUSZ 1.1 HARMONOGRAM BADAŃ I POMIARÓW

ARKUSZ 2.1 LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO

ARKUSZ 3.1 STRUKTURA RODZAJOWA RUCHU DROGOWEGO

ARKUSZ 3.2 ZMIENNOŚĆ RUCHU DROGOWEGO

ARKUSZ 4.1 LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIARU NAPEŁNIEŃ POJAZDÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ARKUSZ 7.1 UDZIAŁ GOSPODARSTW ZMOTORYZOWANYCH

ARKUSZ 7.2 UDZIAŁ PODRÓŻY MIESZKAŃCÓW TRANSPORTEM ZBIOROWYM

ARKUSZ 7.3 UDZIAŁ PODRÓŻY ROWEROWYCH MIESZKAŃCÓW

ARKUSZ 9.1 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAŃ TELEFONICZNYCH WŚRÓD OSÓB INDYWIDUALNYCH

ARKUSZ 9.2 UŻYWANE ŚRODKI TRANSPORTU PRZEZ RESPONDENTÓW B A D A Ń T E L E F O N I C Z N Y C H

ARKUSZ 9.3 PRZYCZYNY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ARKUSZ 9.4 OCENA JAKOŚCI TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ARKUSZ 9.5 PRZYCZYNY KORZYSTANIA Z SAMOCHODU I OCENA WARUNKÓW KORZYSTANIA

ARKUSZ 9.6 BADANIA ANKIETOWE O MAŁEJ PRÓBIE

ARKUSZ 10.1 BADANIE TELEFONICZNE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

ARKUSZ 11.1 LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH NA DWORCU POZNAŃ GŁÓWNY

ARKUSZ 12.1 ZMIENNOŚĆ GODZINOWA LICZBY PASAŻERÓW

ARKUSZ 16.1 CENTRA HANDLOWE

ARKUSZ 19.1 IMPREZA MASOWA

 

 

 

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)